Hakkında


 

ETAM, Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde yer alan ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bilim Dalı alanında faaliyet gösteren bir uygulama ve araştırma merkezidir.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi ETAM, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bilim Alanında yurt içi ve yurt dışında bilimsel çalışmalar ile meslek pratiğine yönelik araştırma, eğitim, yayın ve uygulama çalışmaları yapan ve ülke sanayisine doğrudan ya da yaptığı çalışmalarla dolaylı olarak destek veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bir birimdir. Merkez, araştırma ve uygulama pratiği alanında ortam yaratması açısından Üniversitenin lisans öğrenimine de destek veren ve lisansüstü düzeyde araştırmalara olanak veren bir kuruluştur.  Aynı zamanda bilgi birikimini mesleki eğitim ve öğretim programlarıyla ve ürün proje hizmetleri yoluyla Avrupa’daki eşdeğer merkezler gibi Türkiye imalat sanayisinin hizmetine sunar.
ETAM bünyesinde kurulmuş olan Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama Laboratuarı, araştırma projeleri ve SAN-TEZ çalışmaları için bir araştırma sahası oluşturması, ürün tasarımı araştırma, ürün geliştirme alanlarında sanayi tarafından talep edilen projelere yönelik; tasarım, hızlı prototipleme, örnek ürün oluşturma, üç boyutlu sayısallaştırma hizmetlerinden oluşan bir araştırma geliştirme ortamının yaratılmasıyla Türkiye’de ve yakın coğrafyamızda alanında bir ilke imza atmıştır.
Diğer taraftan, eğitim bağlamında, lisans öğretiminde ama özellikle de yüksek lisans programlarında yürütülecek tezsiz yüksek lisans dönem projelerinde bilimsel çalışmalarda vaka çalışmalarında uygulama desteği sağlamak üzere teknolojik destek sağlayabilmesi,
Küçük-orta ölçekli işletmelerin tasarımdan sorumlu personele sertifika eğitimlerinin verilmesi,
Bölge sanayisinin ürün tasarımına yönelik karşılaştıkları sorunlara danışmanlık veren kanaat merkezi olması,
Üretimde biçimlendirme sorunlarına yönelik inceleme ve araştırmalar yaparak ileri seviyede hizmet içi eğitim vermesi amaçlanmaktadır.
Dünya ticaret anlaşmaları, Gümrük Birliği ve Patent -Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları anlaşmalarına imza atan ülkemizin taklit ve adaptasyon ürünler ile ticaret yapabilme şansı giderek daralmaktadır. Bu nedenle tüketim ve yatırım ürünleri imalat sanayi firmalarının kendi ürünlerini yaratma talebi ortaya çıkmış, ürün tasarımı talebi, imalat sanayisinin varlık koşulu konumuna gelmiştir/gelmektedir.  Endüstri ürünlerine dönük tasarım ve son ürün uygulamalarındaki sorunlar ve yetersizlikler ulusal problemimiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de üretim alt yapısı güçlü olmakla beraber teknolojiye ve kaliteli ürüne yapılan yatırım Endüstri Tasarımı’nın ürüne ekleyeceği kullanım değeri ile katma değere dönüşebilir. Dünya örnekleri incelendiğinde KOBİ’lerin ucuz işgücü fonksiyonu dışında üretim maliyetlerini düşürme yeteneklerinin son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Ancak imalat kesiminde başarılı bir sürdürülebilirlik için, iş gücündeki “ucuzluk” niteliği de tartışılır durumdadır. Piyasada rekabetin bir diğer ayağı olan fiyat dışı faktörler ile –ürün imajı, ürün kimliği, kalitesi, teknoloji-içerik yönetimi, işlevsellik, ergonomiklik, malzeme kültürü v.b.gibi-  başarılı bir büyüme göstermiş KOBİ örnekleri mevcuttur. Kendi tasarım ekiplerini kuran büyük firmalar bir yana, ülkemiz ekonomisinin üretiminin %98’ini gerçekleştiren KOBİ’lerin tasarım desteğini dış kaynak kullanarak ETAM üzerinden sağlaması KOBİ’lerin ürün rekabetçiliğini sürdürebilmesi için büyük önem taşımaktadır.
ETAM Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezinde konusunda yurt dışında doktora yapmış uzman akademisyenler, uzman personel ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı Lisansüstü yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hemen her sektöre yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları yürütülebilmektedir.
Otomotiv, otomotiv yan sanayi, tıp araç gereçleri, sağlık ekipmanları, hastane donanımları, transport araçları,” beyaz eşya” grubu ürünler, metal ve plastik mutfak araç ve gereçleri, savunma sanayi, profesyonel mutfak donanımları, elektronik ve tüketici elektroniği, yapısal elektrik donanımları, elektrikli ev aletleri, iş güvenliği donanımları, el aletleri, yatırım ürünleri makine ve tezgahlar, mobilya v.d. sektör ve ürün guruplarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Çalışmalar sırasında proje ekipleri çalışmalar sırasında, çalışmanın gerektirdiği uzmanlıklarla desteklenerek büyüyüp küçülebilen esnek bir yapıya sahiptir. Ayrıca projenin gerektirdiği uzmanlık profili, diğer araştırma merkezi/üniversite, laboratuar v.d. partner kurumlarla yapılan işbirlikleriyle hızla genişletilebilmektedir.
Kamu ya da özel sektör kurum ve kuruluşları ile sanayi kuruluşları ile yürütülecek çalışmalarda, talep edildiği takdirde özel gizlilik anlaşmaları düzenlenebilmekte, çalışma sırasında paylaşılan ve çalışma sonucunda ortaya çıkan ve korunmasında taraflardan biri ya da her iki tarafça yarar bulunan sonuçlar hakkında, merkez gereken özen ve hassasiyet düzeyini belirler.
Merkezde, talebe göre araştırma ile başlayıp ön üretime kadar devam eden entegre bir çalışma biçimi sürdürülebileceği gibi, sadece araştırma ya da sadece tasarım, konsept tasarımı, yeni ürün için inovasyon çalışması, ürünün bir bölümünün geliştirilmesi,  ya da talep edilen kısmın uygulamaları, ya da “ürün sunumu” süreçleri ile ilgili çalışmalar yürütülebilir.
Mevcut bir ürün; pazar odaklı, üretim odaklı, kullanıcı/kullanım odaklı v.d. yaklaşımlarla yeniden ele alınabilir, yeni bir içerik yönetimi, yeni bir teknoloji yönetimi ile yeniden planlanabilir ve yeni bir ürün konsepti yaratılabilir. Ya da yepyeni bir ürün fikri yaratılarak yeni bir pazar oluşturulabilir.

KURULUŞ

  • 24.03.1999 tarihinde 23649 sayılı nüshada merkezin yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
  • 16.04.1999 tarihinde “ Mimar Sinan Endüstri Ürünleri Tasarımı Araştırma ve Uygulama Merkezi”ne (ETAM’a) yer tahsis edildi.
  •  06.04.2000 tarihinde ETAM – Endüstri Ürünleri Tasarımı Araştırma ve Uygulama Merkezi genel kurulu oluşturacak üyelerin seçimi yapıldı.
  • 30.10.2000 tarihinde Rektörlüğe 2000-2001 Çalışma Programı içinde öngörülen etkinlikler raporu sunuldu.
  • 16.11.2001 tarihinde ETAM-faaliyetlerinin yürütülmesinde, Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş.Gör.Dr. H. Tengüz ÜNSAL’ın görevlendirilmesi Rektörlük tarafından uygun görüldü.
  • 24.01.2006 tarihinde Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Önder Küçükerman ETAM-Merkez Müdürlüğü görevine 05.01.2006 tarihinden itibaren yeniden atandı.
  • 25.08.2006 tarihinde ETAM-Endüstri Ürünleri Tasarımı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin son iki yılda gerçekleştirmiş olduğu Faaliyetler Raporu Rektörlüğe sunulmuştur.
  • 23.07.2007 tarihinde ETAM Merkez Müdürlüğü görevine Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Erda atandı.

YÖNETİM

Kurumsal Yapısı

ETAM, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir birimdir. Organigram olarak tüm Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin bağlı olduğu UYGARMER Birimi altında yer almaktadır. Kuruluş yönergesine göre Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu organları bulunmaktadır.

Organizasyon ve İdari Yapısı

ETAM, Endüstri Ürünleri Tasarımı Araştırma Birimi ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama Birimi olmak üzere iki ayrı alt birimden oluşmaktadır.           ETAM Endüstri Tasarımı Uygulama Laboratuvarı ve ETAM Uzaktan Üretim alt birimleri; İstanbul Kalkınma Ajansı hibe destek programları kapsamında oluşturulmuştur.